YABANCI ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK

müteahhitlik belgesi nerden alınırMÜTEAHHİTLİK KARNELERİ

YABANCILARIN ( OTURUM) İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ

İKAMET TEZKERESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. a) Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş asgari 6 aylık Otel Rezervasyon belgesi
b) Yabancı uyruklu adına asgari 6 aylık veya 1 yıllık kira kontratosu noter onaylı
c) T.C vatandaşı yanında kalacaksa konaklama barınma ile ilgili taahhütname
3. Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş 3000 $ döviz bozdurma belgesi
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
ŞİRKETLER İÇİN
YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLAR VE GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı uyruklu kişinin şirkette çalışması veya şirket kurması – şirkete ortak olması hallerinde Çalışma izni için aranan asgari şartlar
Yabancıların en az 5 personel TC vatandaşı sigortalı çalıştırma zorunluluğunun yanı sıra
Şirket ödenmiş sermayesin en az 100.000 tl olması veya
Şirket cirosunun en az 800.000 tl olması ile veya
Şirketin en az 250.000 $ ihracat yapması veya
Şirket Sermayesinde ödenmiş 40.000 tl den az olmamak üzere % 20 asgari hissesinin olması
ŞİRKETLERDE İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Yabancı uyruklu pasaportu tercümeli noter onaylı
Yabancı uyruklu diploması tercümeli noter onaylı
Şirket ortaklığını gösterir son sermaye dağılım gazetesi
Faaliyet belgesi
Bilanço, Gelir Gider tablosu Vergi dairesi veya YMM onaylı
SGK sigortalı personel hizmet dökümü (aylık bildirge)
EV HİZMETLİSİ VEYA BAKICI İÇİN
YABANCI UYRUKLU EV HİZMETLİ VEYA BAKICIYA OTURUM – ÇALIŞMA
Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya Dadı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Başvurusu Bakanlığımızca uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen yabancıların en geç doksan gün içinde ülkemize giriş vizesi talebinde bulunmaları ve Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihi takip eden 30 gün içinde de ikamet tezkeresi almak üzere il emniyet müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.
Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler. (Bu durumdaki yabancıların T.C. dış temsilciliklerimize başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır) Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.
Yurtiçinden yapılan başvurularda talebi Bakanlıkca uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen yabancıların çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak üzere izin belgesinin tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.
EV HİZMETLİSİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
3. Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.),
4. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.) İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
Yabancıdan İstenilen Belgeler:
1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
2. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
SEKTÖRLERE GÖRE ŞİRKETLERDE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
– Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya Dadı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
.
YABANCILARIN ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİ DANIŞMANLIK
Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerimiz ile yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi (oturma izni) işlemlerinde dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay TURAN

>>> YAZININ DEVAMI BURADA < <<

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNE

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNE

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI ARAYACAKSINIZ   DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ YASAK 

VE BAKANLIĞIN TELEFONLARINI BİLMİYORUZ

LÜTFEN BİZİ TELEFONLA ARAMAYINIZ   LÜTFEN ARAMAYINNNNNNN

SADECE MEVZUATI YAZDIK 

 

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLAN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. E-Mail,Tlf, ve Faks belirtilecek.( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli ) , Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )
3 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )
4 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
5 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7- Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
B – MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait ) ,
3 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
4 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
5 – Müteahhitlik Karnesi Aslı, kaybedilmiş ise; a ) Zayi Taahhütnamesi. ( Örneğe uygun elle yazılmış ve noter tasdikli ) (EK:1) b ) Gazete İlanı . ( EK : 2 )
6 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
7 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
C – ŞİRKET ŞAHSIN KARNESİNİ DEVİR ALACAKSA:
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 –Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 –Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı ve İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya T.Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi.
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli )
7 – Süresi dolmamış Mevcut Karne Devir edilecekse karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair Taahhütname ( Şahıs ve Şirket için Örneğe uygun Noter tasdikli ) ( EK : 3 )
8 – Şirket in Aktif ve Pasifini gösterir Bilanço.
9 – Şirketin Karar Defterinden devir için Karar Örneği ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 7 )
10 – Şirket Talep Dilekçesi Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
11 – Şirket Taahhütnamesi Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş )
12 – Şahıs Taahhütnamesi El yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş.
13 – Şahıs Muvafakatnamesi El Yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
14 – Şirketlerin Son 10 yıl içinde yaptıkları işlere ait ; ( Devir alacağı Karne Miktarının alt sınırının % 10 ‘ u, Hermiktar Karneler için ise Karne Miktarının Altsınırının % 20 ‘ si kadar ) – Resmi İşlerde : ( E ) Bölümündeki Bitirilen Resmi işler için istenilen belgeler. – Özel İşlerde : ( E) Bölümündeki Bitirilen Özel işler için istenilen belgeler.
15 – Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde ortaklıktan devir işlemi yapılır.
16 – Karnesini devreden sahsın % 50 Şirket Sermayesine ortak olduğunu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
17 – En son Hisse durumlarının yayımlandığı Ticaret ve Sicil Gazetesinin tarih ve sayısını belirtir T.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yeni tarihli Teyit Yazısı.
18 – Karnesi Devir alınacak Şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
19 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
D – ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAKSA :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 – Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı .
4 – İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da Ticaret Odasınca tasdikli fotokopisi.
6- Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işlere ait ( E ) bölümünde istenen belgeler

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ SORGULAMA

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ SORGULAMA

 

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI ARAYACAKSINIZ   DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ YASAK 

VE BAKANLIĞIN TELEFONLARINI BİLMİYORUZ

LÜTFEN BİZİ TELEFONLA ARAMAYINIZ   LÜTFEN ARAMAYINNNNNNN

SADECE MEVZUATI YAZDIK 

T.C. GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARINDANİSTENECEK BELGELERVEMÜRACAAT ADRESİ
1) Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)

2) a ) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadilasılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri

,b ) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti

,c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.( Başvuru yılı tarihli)

4) Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) İhale Kararı veya Sözleşme aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hakediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince“aslının aynıdır” kaydıyla onaylı birer fotokopileri,

5) Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)

b ) İş Deneyim Belgesi Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) Sözleşme Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerinTürkçe tercümesinin aslı ve birer fotokopileri.

müteahhitlik belgesi nerden alınır

Blogroll