YABANCI ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK

itfaiye yangın tutanağı nasıl yazılırİtfaiye Ruhsatı Alımı

• Genel Bilgiler

• Ürün Resimleri
Binaların iskan ( oturma izin belgesi ) ve işyerlerinin işlteme ruhsatı alması için adımlardan biri de, itfaiye uygunluk belgesidir. Bu belge her ne kadar itfaiye ruhsatı olarak anılsa da; belgenin uygulamadaki adı; itfaiye uygunluk belgesidir.
Ruhsat ve iskan belediyeler tarafından verilir, belediyeler, ruhsat ve iskan için binanın yangına uygunluğunu gösteren; itfaiye uygunluk belgesini talep ederler.
ARYA itfaiye uygunluk belgesi alımında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.
itfaiye uygunluk belgesi alınması için binaların aşağıda istenen sistem ve önlemleri almış olması gereklidir.
1- Binalarda kullanılan yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu

2- Bina acil kaçış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliklerine uygunluğu,
3- Bina yangın merdivenlerinin yönetmeliklerine uygunluğu,
4- Bina elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu,
5- Acil kaçış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirmeler,
6- Yangın algılama ve uyarı sistemleri,
7- Duman kontrolü,
8- Basınçlandırma sistemleri,
9- Yangın söndürme sistemlerinin yönetmeliklere uygun yapılması,
Sulu söndürme sistemleri,
Köpüklü söndürme sistemleri,
Sprinkler söndürme sistemleri,
Yangın dolap sistemleri,
Yangın hidrantları,
Gazlı yangın söndürme sistemleri;
Karbondioksit söndürme sistemleri,
FM200 gazlı söndürme sistemleri,
Argon gazlı yangın söndürme sitemleri,
10- Depolama,
Tehlikeli maddelerin depolanması;
Yanıcı, parlayıcı maddelerin işlenmesi,
Depolanmasının yangın yönetmeliklerine uygunluğu
Parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanması,
Yanıcı sıvıların depolanmasının yangın yönetmeliklerine uygunluğu

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike
Sınıflandırması
BİRİNCİ BÖLÜM
Gn. Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ilegerçek kişilerce
kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve
kullanımı aşamalarında, herhangi birşekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza
indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile
organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı
alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve yangın söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman,
zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri
en aza indirmek içingerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.
Yasal dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; Sivil Savunma Kanunu’nun Ek-9 uncumaddesi
gereğince hazırlanmıştır.
Uygulama
Madde 4- Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni yapılar ile kullanım
amacı değişen veya ruhsat alma zorunluluğunu gerektiren esaslı onarım ve tadilat
yapılacak mevcut yapılarda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer yapı, bina, tesis ve
işletmelerde uygulanır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı
devam eden binalar da mevcut yapısayılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim vetatbikat alanlarının
yangından korunması bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak hazırlanacak yönetmeliğe
göre yapılır.
“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilen binalarda, yangın güvenliği ile ilgili
yapılacak tesisatlar için “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu”nun görüşü alınır ve
yapının özelliğini etkilemeyecek biçimde, algılama, özel uyarı ve/veya söndürme sistemleri
yapılır.
Bu Yönetmelikte tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) ve Avrupa Normları (EN) standartları esas alınır.
Bu Yönetmelikte belirtilen koşulların ihlal edildiği belirlenen yapılara tamamen veya
kısmen kullanım izni verilmez.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen hususlarda
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, diğer hususlarda İçişleri Bakanlığının yazılı görüşü alınır ve
bu görüşe uyulur.
Görev, yetki ve sorumluluk
Madde 5- Yeni yapı üretiminde veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı
onarım ve tadilat projelerinde, binanın özelliklerine göre Yönetmelikte öngörülen hususlara
ait şartlar göz önüne alınır.
Projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güvenliği açısından bu Yönetmelikte
öngörülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan ya da proje
tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre
imalat yapılmadığının tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı
kullanma izin belgesi ve/ve yaçalışma ruhsatı verilmez
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, yatırımcı kuruluşlar, malsahipleri, işveren
temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli
ve sorumludurlar. Ayrıca, yapı üretiminde ve kullanımında yer alan müşavir, danışman,
proje kontrol, yapıdenetim ve işletme yetkilileri sorumludurlar.
Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak
hazırlanır. Projeler, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, dışında
valilikler tarafından onaylanmak şartıyla uygulanır.
Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve
mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar, bu
Yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları
oranında sorumlu tutulurlar.
Yapı ruhsatı vermeye yetkili merci; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek zorundadır.
Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde,
bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır.

Genel sorumluluklar ve yasaklar
Madde 6- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Yangını Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını
görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi
zorunludur.
b) Park Yasağı: Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının kullanımını
ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde parketmeleri, yol vermemeleri, yaya
kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar
sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, açık arazi, tesis, sokak, cadde,
alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını
karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak halegetirmek yasaktır.
d) Açıkta Ateş Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş
yakmak, ateşle ilgili işler yapmak, anız yakmak yasaktır. Kağıt, plastik, naylon gibi kolay
yanan maddeler ile kıvılcımlıküllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı
önlerine, çöp konteynırlarına, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması ve
dökülmesi yasaktır.
e) Bina Önünü Açık Bulundurma: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından,
yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik
“park yasağı” konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.
f) İhbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin içine,
karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kamu binaları, siteler ve diğer
kurum ve kuruluşların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin
üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110″ yazılması zorunludur.
g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeliğin bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangın
güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanması, binadaki en büyük
amirin, kat mülkiyeti tesis etmiş yapıların yöneticilerinin, diğer binalarda bina sahibinin
sorumluluğundadır.
h) Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangın söndürme
cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt paçavra gibi yabancı
maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde
tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin
geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak,
sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve
malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
i) İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu: Gerek bina itfaiye görevlilerinin,
gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye
amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve talimatlar, diğer kamu
görevlilerince ve bina sorumlularınca aynen yerine getirilir.
j) İtfaiye Emrine Girmek: Binada yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina
sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine
girerler ve kendisine her konuda yardım etmek zorundadırlar.
k) İtfaiye ile İşbirliği: Kamu görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler
ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı
olurlar ve çalışmasını güçleştirici davranışlarda bulunamazlar

itfaiye yangın tutanağı nasıl yazılır

Blogroll